Galeria

Przez lata prowadzenia działalności mieliśmy okazję zrealizować wiele ciekawych projektów na szeroką skalę. Zachęcamy do zapoznania się z efektami naszych dotychczasowych działań.


1. Prace melioracyjne i konserwacyjne


Fotografia Zalewu - widoczek

Koszenie Zalewu Nakło-Chechło 2017

Akwen o powierzchni 90 ha prawie całkowicie porośnięty makrofitami zanurzonymi: wywłócznikiem kłosowym z domieszką moczarki kanadyjskiej. Zalew stanowi obiekt cenny pod względem przyrodniczym. Jest intensywnie użytkowany dla celów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz przez wędkarzy.

Fragmenty filmów lub stopklatki

0521 min. 02.58-03.10 0523 02.14-02.36 – pokazanie wodorostów z lotu ptaka

Koszenie zalewu 1

Foto skoszonej roślinności i Bobcata

Koszenie wykonaliśmy w okresie od maja do września. Roślinność była wykaszana, zbierana i usuwana poza obręb akwenu. Dodatkowo wykonaliśmy prace porządkowe w obrębie miejsc przeznaczonych do kąpieli. W trakcie prac zbiornik nie był wyłączony z eksploatacji.

Skan referencji


Koszenie Zalewu Nakło-Chechło 2018 r.

W tym roku wdrożyliśmy innowacyjny system kompleksowego oczyszczania wód powierzchniowych z nadmiarowej roślinności wodnej.

Fotografie harvestera, truxora i łodzi

Koszenie zalewu 2


Kompleksowa renowacja stawu, gmina Osielsko, 2015

Przed renowacją:

Renowacja stawu 1


Staw został wybagrowany, pogłębiony, na nowo uformowano skarpy i dno akwenu, brzegi umocniono materacem gabionowym.

Po renowacji:

Renowacja stawu 2

W końcowym etapie staw napełniono wodą i posadzono rośliny ozdobne.


Odmulenie i oczyszczenie stawu w Otorowie, 2014

Odmulanie stawu 1

Odmulanie stawu 2

Odmulanie stawu 3


Usługi konserwacyjne na rzecz Spółki Wodnej „Kapuściska”, 2013 r.

Prace wykonywano na czynnych urządzeniach melioracyjnych oraz na czynnych urządzeniach eksploatowanych przez oczyszczalnię ścieków m.in. na przepompowni ścieków.

Certyfikat

Usługi konserwacyjne


Oczyszczenie rowu melioracyjnego chemicznego z Łęgnowa do Oczyszczalni „Kapuściska”, 2004

Oczyszczanie rowu melioracyjnego


2. Roboty ziemne

Wykopanie 2 stawów w miejscowości Lubostroń, 2015, 2016

Referencje

Zagłębienie zbiornika żelbetowego w ziemi, 2013

Zbiornik żelbetowy w ziemi


Remont wału przeciwpowodziowego na odcinku 1800 metrów od Łęgnowa do Wisły, 2004

Wał przeciwpowodziowy


3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

W trakcie naszej działalności z zakresu gospodarki odpadami odebraliśmy od wytwórców i zagospodarowaliśmy setki tysięcy ton odpadów. W grupie tej znalazły się głównie odpady pochodzenie przemysłowego, jak popioły oraz osady z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, odpady z produkcji i przetwarzania makulatury, odpady budowlane, ziemia przeznaczona do rekultywacji metodami ex situ, odpady palne do produkcji paliwa alternatywnego i wiele innych. Mając na uwadze dążenie do ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowiskach oraz budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, w naszej pracy poszukujemy nowych rozwiązań i sposobów na wykorzystanie odpadów w sposób gospodarczo przydatny. Współpracujemy m in.: z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. JJ. Śniadeckich w Bydgoszczy, Biurem Ekspertyz i Projektów Łucja Fukas-Płonka, Politechniką Śląską, laboratorium akredytowanym BEST z Torunia.

W ostatnich 10 latach zrealizowaliśmy usługi takie jak:

Systematyczny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów, 2014-2016

Usługa zagospodarowania w procesie odzysku odpadów o kodach: 03 03 07, 04 02 22, 07 02 99, 10 01 01, 16 03 04, 17 01 07, 17 01 80, 17 06 04, 17 09 04., produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, 2014

Odbiór i unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych, 2009-2012

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych z Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A.

 

4. Zdjęcia z koszenia Zalewu Nakło-Chechło 2022 

Koszenie zalewu

Koszenie zalewu 2

Koszenie zalewu 3

 

Koszenie zalewu 4

 

 

Koszenie zalewu 5